• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
 • รับฟังประชาชน
 • รับฟังความคิดเห็น
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • คำแนะนำ
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
   1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
   2. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
   3. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น